I

“Pochodzę z São Paulo w Brazylii – gdzie kawa jest mocna, podobnie jak kobiety”.

Tym zdaniem zaczynałxm już niejedną wypowiedź artystyczną czy bio. To jednak prawda: być kobietą w São Paulo oznacza być wojownikiem. Przypuszczam, że jest to również prawda dla większości kobiet na całym świecie.

Ja nie jestem kobietą.

Właściwie przez większość życia trzymałxm to w tajemnicy, dołączając do dziewczęcych nocowań i mając nadzieję, że nikt się nie dowie, że jestem infiltratorką/em.

Ale przetrwanie było również główną myślą, która zaprzątała mi głowę, gdy krążyłxm po mieście.

II 

Tworzę serial telewizyjny o dwóch bohaterkach – używam tego terminu luźno. Obie są przypisane do płci żeńskiej przy urodzeniu, ale nie spełniają oczekiwań związanych z płcią. Dwie wojowniczki. Ich głównym celem jest przetrwanie, a każdego dnia stąpają po granicy życia i śmierci.

Nie mają możliwości pozostania w domu, nie mają bezpiecznej przestrzeni. Muszą wędrować i obnażać się.

III 

Kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego przeprowadziłxm się do Europy, zawsze odpowiadam: “Bo jest bezpiecznie”. Bezpiecznie(j) jest być trans, bezpiecznie(j) jest być femme. Chodzenie samemu (w nocy!) to wolność, o której istnieniu nie miałxm pojęcia. To coś, o czym nie wiedziałxm, że tego pragnę, ale po tym, jak to osiągnęłxm, nie wyobrażam sobie powrotu. Marzę o tym, żeby wybrać się na naprawdę długą pieszą wycieczkę, która potrwa całe lato.

IV

Dzisiaj przeszedłxm pieszo z Sopotu do Gdyni. 10km (kilka razy zboczyłxm z głównej trasy).

V

Lubię oglądać seriale i filmy o silnych osobach queer, ale czasami chciałxbym, żeby zrobili głupią komedię romantyczną z parą, która nie jest hetero i biała.

Czasami chciałxbym, żeby wszystkie historie o nie-białych mężczyznach str8 cis nie były tylko walką o przetrwanie.

VI 

Kiedy piszę swój serial, myślę o ludziach, których chciałxbym tam zobaczyć. Ludziach, którzy są wokół mnie cały czas, ale jakoś nie ma ich w telewizji. Albo dopiero zaczynają istnieć.

VII 

Praca Simone dotyczy kobietobójstwa i pracuje ona z danymi i liczbami, które są całkowicie zniechęcające.

Kiedy będziemy w stanie przestać tworzyć prace o przemocy wobec kobiet?

VIII

Bycie otoczonym przez silne kobiety z Goyki3 jest błogosławieństwem. 


I

“I’m from São Paulo, Brazil – where the coffee is strong, and so are the women.”

I’ve begun many an Artist’s Statement or bio with that sentence. It is true, though: to be a woman in São Paulo means to be a warrior. I suppose that’s also true for most women around the world.

I am not a woman.

Actually, most of my life I have kept that a secret, joining all-girls sleepovers and hoping no one would find out that I’m the infiltrator.

But survival has also been the primary thought on my mind while circulating around the city.

II

I’m creating a TV show about two heroines – I use that term loosely. They are both assigned female at birth, but don’t conform to the gender expectations. Two warriors. Survival is their primary goal, and they thread the line between life and death every day.

They don’t have the option to stay at home, they don’t have a safe space. They must wander and expose themselves.

III

When people ask me why I moved to Europe, I always answer “Because it’s safe.” It’s safe(r) to be trans, it’s safe(r) to be femme. Walking alone (at night!) is a freedom I never knew existed. It’s something I never knew I craved, but after getting it, I can’t imagine going back. I dream of taking a really long walking trip that lasts all summer.

IV

Today I walked from Sopot to Gdynia. 10km (I took some detours).

V

I enjoy watching series and films about strong queer people, but sometimes I just wish they would make a stupid rom-com with a couple that is not straight and white.

Sometimes I wish all the stories about non-white str8 cis men were not just about struggling to survive.

VI

When I’m writing my show, I’m thinking about the kind of people I want to see up there. The kind of people who are around me all the time, but, somehow, they don’t exist on television. Or they’re just starting to exist.

VII

Simone’s work is about femicide and she’s working with data and numbers that are completely daunting.

When will we be able to stop making work about violence against women?

VIII

Being surrounded by the strong women from Goyki3 is a blessing.

AiR Goyki 3 rezydenci/residents
Autor

Rezydenci AiR Goyki 3 / AiR Goyki 3 residents